Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Agung


DAFTAR NAMA KETUA KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. 

   Ketua Kamar Pidana

2. Dr. H. Amran Suadi,SH.,MH.,MM

   Ketua Kamar Agama

3.

   Ketua Kamar Militer

4. Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM

   Ketua Kamar Pembinaan

5. H. Soltoni Mohdally,SH.,MH

   Ketua Kamar Perdata

6. Dr. Supandi, SH.,M.Hum

   Ketua Kamar TUN

7. 

   Ketua Kamar Pengawasan

 

 

DAFTAR NAMA HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

1. Dr. Abdurrahman,SH.,MH

    Hakim Agung

2. Dr.Drs.H. Mukhtar Zamzami,SH.,MH

    Hakim Agung

3. H.Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum

    Hakim Agung

4. Syamsul Ma'Arif, SH.,LLM,Ph.D

    Hakim Agung

5. Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH

    Hakim Agung

6. H.Yulius,SH.,MH

    Hakim Agung

7. Dr.Salman Luthan,SH.,MH

    Hakim Agung

8. Prof.Dr.Surya Jaya,SH.M.Hum

    Hakim Agung

9. Dr. Sofyan Sitompul,SH.,MH

    Hakim Agung

10.Sri Murwahyuni,SH.,MH

    Hakim Agung

11. Dr.H.M. Harry Djatmikko,SH.,MS

    Hakim Agung

12. Dr.H.Suhadi,SH.,MH

    Hakim Agung

13. Dr.Drs.H.Dudu Duswara M, SH.,M.Hum

    Hakim Agung

14. Dr.H.Andi Samsan Nganro,SH .,MH

    Hakim Agung

15. Prof.Dr.T. Gayus  Lumbuun,SH.,MH

    Hakim Agung

16. Dr.Nurul Elmiyah,SH.,MH

    Hakim Agung

17. Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN

   Hakim Agung

18. Desneyeti M, SH.,MH

  Hakim Agung

19. H. Hamdi,SH.,M.Hum

  Hakim Agung

20. H. Hamdi,SH.,M.Hum

  Hakim Agung

21. Dr.H.Margono, SH.,M.Hum.,MM

  Hakim Agung

22. Dr. Yakub Ginting, SH.,CN.,M.Kn

  Hakim Agung

23. Drs. Burhan Dahlan,SH.,MH

  Hakim Agung

24. I Gusti Agung Sumanatha,SH.,MH

  Hakim Agung

25. Dr.H. Zahrul Rabain,SH.,MH

  Hakim Agung

26. M.D Pasaribu,SH.,M.Hum

  Hakim Agung

27. Sumardijatmo,SH.,MH

  Hakim Agung

28. H. Edy Army, SH.,MH

    Hakim Agung

29. Sudrajat Dimyati,SH.,MH

   Hakim Agung

30. Dr.H. Purwosusilo,SH.,MH

   Hakim Agung

31. Is Sudaryono,SH.,MH

   Hakim Agung

32. Dr. Mukti Arto,SH.,M.Hum

   Hakim Agung

33. Yosran,SH.,M.Hum

   Hakim Agung

34. Maria Anna Samiyati,SH.,MH

   Hakim Agung

35. Dr.Wahidin,SH.,MH

   Hakim Agung

36. Panji Widagdo,SH.,MH

   Hakim Agung

37. Dr. Ibrahim, SH.,MH.,LLM

   Hakim Agung

38. Dr. H . Edi Riadi,SH.,MH

   Hakim Agung

39. Dr.Gazalba Saleh,SH.,MH

  Hakim Agung

40. Dr.Drs.M.Yunus Wahab,SH.,MH

Hakim Agung

41. Dr.Yasardin,SH.,M.Hum

Hakim Agung

42.Dr.H.Yodi Martono W,SH.,MH

Hakim Agung 

43.Hidayat Manao,SH.,MH

Hakim Agung

Kantor Pusat