Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Agung


DAFTAR NAMA KETUA KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Dr.Suhadi,SH.,MH

   Ketua Kamar Pidana

2. Dr. H. Amran Suadi,SH.,MH.,MM

   Ketua Kamar Agama

3.Dr. Burhan Dahlan, S.H, M.H

   Ketua Kamar Militer

4. Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM

   Ketua Kamar Pembinaan

5. 

   Ketua Kamar Perdata

6. Dr. Supandi, SH.,M.Hum

   Ketua Kamar TUN

7. 

   Ketua Kamar Pengawasan

 

 

DAFTAR NAMA HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Syamsul Ma'Arif, SH.,LLM,Ph.D

    Hakim Agung

2. Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH

    Hakim Agung

3. H.Yulius,SH.,MH

    Hakim Agung

4. Dr.Salman Luthan,SH.,MH

    Hakim Agung

5. Prof.Dr.Surya Jaya,SH.M.Hum

    Hakim Agung

6. Dr. Sofyan Sitompul,SH.,MH

    Hakim Agung

7.Sri Murwahyuni,SH.,MH

    Hakim Agung

8. Dr.H.M. Harry Djatmiko,SH.,MS

    Hakim Agung

9. Dr.Drs.H.Dudu Duswara M, SH.,M.Hum

    Hakim Agung

10. Dr.H.Andi Samsan Nganro,SH .,MH

    Hakim Agung

11. Dr.Nurul Elmiyah,SH.,MH

    Hakim Agung

12. Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN

   Hakim Agung

13. Desneyeti M, SH.,MH

  Hakim Agung

14. H. Hamdi,SH.,M.Hum

  Hakim Agung

15. Dr. Yakub Ginting, SH.,CN.,M.Kn

  Hakim Agung

16. I Gusti Agung Sumanatha,SH.,MH

  Hakim Agung

17. Dr.H. Zahrul Rabain,SH.,MH

  Hakim Agung

18. M.D Pasaribu,SH.,M.Hum

  Hakim Agung

19. Sumardijatmo,SH.,MH

  Hakim Agung

20. H. Edy Army, SH.,MH

    Hakim Agung

21. Sudrajat Dimyati,SH.,MH

   Hakim Agung

22. Dr.H. Purwosusilo,SH.,MH

   Hakim Agung

23. Is Sudaryono,SH.,MH

   Hakim Agung

24.DR Mukti Arto,SH.,M.Hum

   Hakim Agung

25. Yosran,SH.,M.Hum

   Hakim Agung

26. Maria Anna Samiyati,SH.,MH

   Hakim Agung

27. Dr.Wahidin,SH.,MH

   Hakim Agung

28. Panji Widagdo,SH.,MH

   Hakim Agung

29. Dr. Ibrahim, SH.,MH.,LLM

   Hakim Agung

30. Dr. H . Edi Riadi,SH.,MH

   Hakim Agung

31. Dr.Gazalba Saleh,SH.,MH

  Hakim Agung

32. Dr.Drs.M.Yunus Wahab,SH.,MH

Hakim Agung

33. Dr.Yasardin,SH.,M.Hum

Hakim Agung

34.Dr.H.Yodi Martono W,SH.,MH

Hakim Agung 

35.Hidayat Manao,SH.,MH

Hakim Agung

36.Dr.Pri Pambudi Teguh,SH.,MH

Hakim Agung 

37.Dr.Drs.Abdul Manaf,SH.,M.Hum

Hakim Agung 

Kantor Pusat