Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc


DAFTAR NAMA KETUA KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Dr.Suhadi,SH.,MH

   Ketua Kamar Pidana

2. Dr. H. Amran Suadi,SH.,MH.,MM

   Ketua Kamar Agama

3.Dr. Burhan Dahlan, S.H, M.H

   Ketua Kamar Militer

4. Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM

   Ketua Kamar Pembinaan

5. I Gusti Agung Sumanatha,SH.,MH

   Ketua Kamar Perdata

6. Dr. Supandi, SH.,M.Hum

   Ketua Kamar TUN

7. Dr.Andi Samsan Nganro,SH.,MH

   Ketua Kamar Pengawasan

 

 

DAFTAR NAMA HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Syamsul Ma'Arif, SH.,LLM,Ph.D

    Hakim Agung

2. Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH

    Hakim Agung

3. H.Yulius,SH.,MH

    Hakim Agung

4. Dr.Salman Luthan,SH.,MH

    Hakim Agung

5. Prof.Dr.Surya Jaya,SH.M.Hum

    Hakim Agung

6. Dr. Sofyan Sitompul,SH.,MH

    Hakim Agung

7.Sri Murwahyuni,SH.,MH

    Hakim Agung

8. Dr.H.M. Harry Djatmiko,SH.,MS

    Hakim Agung

9. Dr.Drs.H.Dudu Duswara M, SH.,M.Hum

    Hakim Agung

10. Dr.Nurul Elmiyah,SH.,MH

    Hakim Agung

11. Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN

   Hakim Agung

12. Desneyeti M, SH.,MH

  Hakim Agung

13. H. Hamdi,SH.,M.Hum

  Hakim Agung

14. Dr. Yakub Ginting, SH.,CN.,M.Kn

  Hakim Agung

15. Dr.H. Zahrul Rabain,SH.,MH

  Hakim Agung

16. H. Edy Army, SH.,MH

    Hakim Agung

17. Sudrajat Dimyati,SH.,MH

   Hakim Agung

18. Dr.H. Purwosusilo,SH.,MH

   Hakim Agung

19. Is Sudaryono,SH.,MH

   Hakim Agung

20.DR Mukti Arto,SH.,M.Hum

   Hakim Agung

21. Yosran,SH.,M.Hum

   Hakim Agung

22. Maria Anna Samiyati,SH.,MH

   Hakim Agung

23. Dr.Wahidin,SH.,MH

   Hakim Agung

24. Panji Widagdo,SH.,MH

   Hakim Agung

25. Dr. Ibrahim, SH.,MH.,LLM

   Hakim Agung

26. Dr. H . Edi Riadi,SH.,MH

   Hakim Agung

27. Dr.Gazalba Saleh,SH.,MH

  Hakim Agung

28. Dr.Drs.M.Yunus Wahab,SH.,MH

Hakim Agung

29. Dr.Yasardin,SH.,M.Hum

Hakim Agung

31.Dr.H.Yodi Martono W,SH.,MH

Hakim Agung 

32.Hidayat Manao,SH.,MH

Hakim Agung

33.Dr.Pri Pambudi Teguh,SH.,MH

Hakim Agung 

34.Dr.Drs.Abdul Manaf,SH.,M.Hum

Hakim Agung 

35.Soesilo, SH., MH,

Hakim Agung

36.Dr. Dwi Sugiarto, SH., MH,

Hakim Agung

37.Dr. Rahmi Mulyati, SH., MH,

Hakim Agung

38.Drs. H. Busra, SH., MH,

Hakim Agung

39.Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, SH., MH

Hakim Agung

Kantor Pusat