Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc


DAFTAR NAMA KETUA KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM

   Ketua Kamar Pembinaan

2. Prof. Dr. Supandi, SH., M.Hum

   Ketua Kamar Tata Usaha Negara

3.    Dr. H. Amran Suadi, SH., MH., MM

       Ketua Kamar Agama

4. Dr. Suhadi, SH., MH

   Ketua Kamar Pidana

5. Dr. Burhan Dahlan, SH., MH

   Ketua Kamar Militer

6. I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH

   Ketua Kamar Perdata

7. Dr. H. Zahrul Rabain, SH., MH

   Ketua Kamar Pengawasan

 

 

DAFTAR NAMA HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Syamsul Ma'Arif, SH.,LLM,Ph.D

    Hakim Agung

2. Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH

    Hakim Agung

3. H.Yulius,SH.,MH

    Hakim Agung

4. Dr.Salman Luthan,SH.,MH

    Hakim Agung

5. Prof.Dr.Surya Jaya,SH.M.Hum

    Hakim Agung

6. Dr. Sofyan Sitompul,SH.,MH

    Hakim Agung

7.Sri Murwahyuni,SH.,MH

    Hakim Agung

8. Dr.Nurul Elmiyah,SH.,MH

    Hakim Agung

9. Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN

   Hakim Agung

10. Desneyeti M, SH.,MH

  Hakim Agung

11. H. Hamdi,SH.,M.Hum

  Hakim Agung

12. Dr. Yakub Ginting, SH.,CN.,M.Kn

  Hakim Agung

13. H. Edy Army, SH.,MH

    Hakim Agung

14. Sudrajat Dimyati,SH.,MH

   Hakim Agung

15. Dr.H. Purwosusilo,SH.,MH

   Hakim Agung

16. Is Sudaryono,SH.,MH

   Hakim Agung

17.DR Mukti Arto,SH.,M.Hum

   Hakim Agung

18. Yosran,SH.,M.Hum

   Hakim Agung

19. Maria Anna Samiyati,SH.,MH

   Hakim Agung

20. Dr.Wahidin,SH.,MH

   Hakim Agung

21. Panji Widagdo,SH.,MH

   Hakim Agung

22. Dr. Ibrahim, SH.,MH.,LLM

   Hakim Agung

23. Dr. H . Edi Riadi,SH.,MH

   Hakim Agung

24. Dr.Gazalba Saleh,SH.,MH

   Hakim Agung

25. Dr.Drs.M.Yunus Wahab,SH.,MH

   Hakim Agung

26. Dr.Yasardin,SH.,M.Hum

   Hakim Agung

27.Dr.H.Yodi Martono W,SH.,MH

   Hakim Agung 

28.Hidayat Manao,SH.,MH

   Hakim Agung

29.Dr.Pri Pambudi Teguh,SH.,MH

   Hakim Agung 

30.Dr.Drs.Abdul Manaf,SH.,M.Hum

   Hakim Agung 

31.Soesilo, SH., MH,

       Hakim Agung

32. Dr. Dwi Sugiarto, SH., MH,

       Hakim Agung

33. Dr. Rahmi Mulyati, SH., MH,

       Hakim Agung

34. Drs. H. Busra, SH., MH,

       Hakim Agung

35. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, SH., MH

       Hakim Agung

Kantor Pusat