Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc


DAFTAR NAMA KETUA KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM

   Ketua Kamar Pembinaan

2. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M

   Ketua Kamar Agama

3. Dr. Suhadi, SH., MH

   Ketua Kamar Pidana

4. Dr. Burhan Dahlan, SH., MH

   Ketua Kamar Militer

5. I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH

   Ketua Kamar Perdata

6. Dr. H.Yulius,SH.,MH

   Ketua Kamar Tata Usaha Negara

7. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.,

    Ketua Kamar Pengawasan

 

 

DAFTAR NAMA HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Syamsul Ma'Arif, SH.,LLM,Ph.D

   Hakim Agung

2. Dr.Salman Luthan,SH.,MH

   Hakim Agung

3. Prof.Dr.Surya Jaya,SH.M.Hum

   Hakim Agung

4. Dr.Nurul Elmiyah,SH.,MH

   Hakim Agung

5. Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN

   Hakim Agung

6. Desneyeti M, SH.,MH

    Hakim Agung

7. H. Hamdi,SH.,M.Hum

    Hakim Agung

8. Dr. Yakub Ginting, SH.,CN.,M.Kn

    Hakim Agung

9. H. Edy Army, SH.,MH

    Hakim Agung

10. Sudrajat Dimyati,SH.,MH

    Hakim Agung

11. Dr.H. Purwosusilo,SH.,MH

    Hakim Agung

12. Is Sudaryono,SH.,MH

    Hakim Agung

13. Yosran,SH.,M.Hum

    Hakim Agung

14. Maria Anna Samiyati,SH.,MH

    Hakim Agung

15. Panji Widagdo,SH.,MH

    Hakim Agung

16. Dr. Ibrahim, SH.,MH.,LLM

    Hakim Agung

17. Dr. H . Edi Riadi,SH.,MH

    Hakim Agung

18. Dr.Gazalba Saleh,SH.,MH

    Hakim Agung

19. Dr.Drs.M.Yunus Wahab,SH.,MH

    Hakim Agung

20. Dr.Yasardin,SH.,M.Hum

    Hakim Agung

21. Dr.H.Yodi Martono W,SH.,MH

    Hakim Agung 

22. Hidayat Manao,SH.,MH

    Hakim Agung

23. Dr.Pri Pambudi Teguh,SH.,MH

    Hakim Agung 

24. Dr.Drs.Abdul Manaf,SH.,M.Hum

    Hakim Agung 

25. Soesilo, SH., MH,

    Hakim Agung

26. Dr. Rahmi Mulyati, SH., MH,

    Hakim Agung

27. Drs. H. Busra, SH., MH,

    Hakim Agung

28. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, SH., MH

    Hakim Agung

29. Jupriyadi, S.H., M.Hum.,

    Hakim Agung

30. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.,

    Hakim Agung

31. Suharto, S.H., M.Hum.,

    Hakim Agung

32. Yohanes Priyana, S.H., M.H.,

    Hakim Agung

33. Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M.,

    Hakim Agung

34. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.,

    Hakim Agung

35. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.,

    Hakim Agung

36. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

    Hakim Agung

37. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

    Hakim Agung

38. Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

    Hakim Agung

39. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

    Hakim Agung

 

Kantor Pusat